^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nasze projekty

 

Projekt na lata  2013-2015r.

 

Obecnie realizujemy projekt pn. "Czas na aktywność w Gminie Czermin" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu VII Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Grupą docelową projektu są osoby zamieszkałe w Gminie Czermin, korzystające
z pomocy społecznej, które nie pracują, z terenów wiejskich, są osobami bezrobotnymi, długotrwale bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub pozostającymi w zatrudnieniu, nieaktywni zawodowo bądź zatrudnieni pracownicy w wyjątkowo trudnej sytuacji, są
w wieku aktywności zawodowej wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz rolnicy.

ROK 2013:

 1. Kurs „Gospodarka magazynowa z obsługą programów magazynowych i obsługą wózka widłowego” – 100 godzin dla 2 osób.
 2. Kurs „Podstawy obsługi komputera, kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących” – 160 godzin dla 2 osób.
 3. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” tj. zajęcia grupowe dotyczące integracji i aktywizacji z psychologiem mające na celu przygotowanie do pracy w grupie, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zajęcia indywidualne z psychologiem. Zajęcia z psychologiem 5 godzin – spotkań grupowych, zajęcia indywidualne z psychologiem 1 godz. na 1 os. dla 5 osób.
 4. „Racjonalne gospodarowanie budżetem domowym”. Zajęcia mające na celu pokazanie jak powinny wyglądać prawidłowe relacje w dobrze funkcjonującej rodzinie – 30 godzin zajęć grupowych dla 4 osób.
 5. „Indywidualne wsparcie psychologiczne „ 1godz. Na 1os. dla 4 osób, łącznie 4 godziny.
 6. „Doradztwo zawodowe-grupowe i indywidualne” tj. zajęcia grupowe w wymiarze 8 godzin dotyczące przygotowania do pełnego uczestnictwa w rynku pracy oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym mające na celu pokazanie metod aktywnego poszukiwania pracy. 8 godzin- spotkań grupowych i po 1 godzinie dla każdego uczestnika zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla 9 osób.

ROK 2014:

 1. Kurs „Kucharz małej gastronomii” – 100 godzin dla 2 osób.
 2. Kurs „ Podstawy obsługi komputera, kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących” – 160 godzin dla 2 osób.
 3. „Kurs spawania” – 180 godzin dla 1 osoby.
 4. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” tj. zajęcia grupowe dotyczące integracji i aktywizacji z psychologiem mające na celu przygotowanie do pracy w grupie, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia indywidualne z psychologiem - zajęcia z psychologiem 5 godzin – spotkań grupowych - zajęcia indywidualne  z psychologiem 1 godz. na 1os. dla 6 osób.
 5. „Racjonalne gospodarowanie budżetem domowym” Zajęcia mające na celu pokazanie jak powinny wyglądać prawidłowe relacje w dobrze funkcjonującej rodzinie - 30 godzin – zajęć grupowych dla 4 osób.
 6. „ Indywidualne wsparcie psychologiczne „ –  1godz. na 1os. dla 4 osób, łącznie 4 godziny.
 7. „Doradztwo zawodowe-grupowe i indywidualne” tj. zajęcia grupowe dotyczące przygotowania do pełnego uczestnictwa w rynku pracy oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym mające na celu pokazanie metod aktywnego poszukiwania pracy – 8 godzin- spotkań grupowych i po 1 godzinie dla każdego uczestnika zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla 10 osób.

ROK 2015:

 1. „Kurs fryzjer” -  100 godzin dla 2 osób.
 2. Kurs„ Podstawy obsługi komputera, kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących” – 80 godzin dla 2 osób.
 3.  Kurs „Gospodarka magazynowa z obsługą programów magazynowych i obsługą wózka widłowego” – 100 godzin dla 1 osoby.
 4.  Kurs„Kosmetyczka z elementami wizażu” – 100 godzin dla 1 osoby.
 5. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” tj. zajęcia grupowe dotyczące integracji i aktywizacji z psychologiem mające na celu przygotowanie do pracy w grupie, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zajęcia indywidualne z psychologiem – zajęcia z psychologiem 5 godzin – spotkań grupowych, zajęcia indywidualne  z psychologiem 1 godz. na 1os. dla 6 osób.
 6. „Doradztwo zawodowe-grupowe i indywidualne” tj. zajęcia grupowe dotyczące przygotowania do pełnego uczestnictwa w rynku pracy oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym mające na celu pokazanie metod aktywnego poszukiwania pracy – 8 godzin- spotkań grupowych i po 1 godzinie dla każdego uczestnika zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla 6 osób.

 

Copyright © 2013. GOPS Czermin Rights Reserved.